เคล็ดลับเด็ดๆ การแทงบอลคู่-คี่ กับ FIFA55 BNK

เคล็ดลับเด็ดๆ การแทงบอลคู่-คี่ กับ FIFA55 BNK การแทงบอลคู่-คี่ เคล็ดลับเด็ดถ้าถามว่าทำไมต้องเลือกแทงบอลคู่คี่ คำตอบมีมากมายครับ FIFA55 BNK บวกกับเคล็ดลับของการแทงบอลคู่คี่ก็มีมากมายเช่นเดียวกันเคล็ดลับการแทงบอลคู่คี่

แทงออกคู่ มากกว่าแทงออกคี่ เพราะถ้าบอลเสมอนั้นเราก็ได้เงินแน่นอน อ้าวแล้วยังไงเราถึงจะมั้นใจบอลคู่นั้นถึงจะออกเสมอล่ะแน่นอนครับเราต้องมาวิเคราะห์กัน ว่าบอลแบบไหนมีเปอร์เซ็นเสมอ อันดับแรกผมแนะนำบอลคู่ใหญ่เจอกัน หรือท้ายตารางเจอกัน

หรืออันดับห่างกันแค่ 1 อันดับเท่านั้นจะมีเปอร์เซ็นเสมอเยอะมากและเราต้องดูฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วยว่าฟอร์มใกล้เคียงกันหรือป่าวเพราะถ้าฟอร์มที่เยอะห่วยแล้วเจ้าบ้านต่อ -0.5/1 นี้รับประกันโดนเจ้าบ้านยิงเละแนนอนเพราะเข้าสูตรบอลต่อแล้วครับ และถ้ามาแนวนี้ผมแนะนำให้เล่นบอลต่อเพราะโอกาสที่เราจะได้เงินค่อยข้างเยอะ

เราจึงมามองที่บอลต่อกันไม่เกิน -0.5 ครึ่งลูก เพราะโอกาสเสมอค่อนข้างเยอะเพราะราคาออกมากักๆแบบนี้รับรองเลยไม่เสมอก็ชนะกันไม่เกิน 1 ลูกแน่นอนให้เราแทงคู่ได้เลยหรือเลือกแทงบอลถ้วย ที่ไม่ใช่บอลลีค เพราะบอลบอลถ้วยจะแทงง่ายกว่าบอลลีกมา

เ พ ร า ะ ฟ อ ร์ ม ก า ร เ ล่ น แ ต ก ต่ า ง กั น พ อ ส ม ค ว ร เ ร า จ ะ เ ลื อ ก ดู ง่ า ย ว่ า บ อ ล จ ะ อ อ ก คู่ ห รื อ คี่

เคล็ดลับเด็ดๆ การแทงบอลคู่-คี่ กับ FIFA55 BNK
เคล็ดลับเด็ดๆ การแทงบอลคู่-คี่ กับ FIFA55 BNK

การแทงบอลคู่-คี่5จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสิ้นใจของผู้เล่นอยู่แล้วว่าจะเล่นแบบไหนคู่หรือคี่ไปเสี่ยงดวงกันเลยครับ สรุปการแทงบอลคู่-คี่ให้เลือกคู่ที่จะแทงก่อน

เป็นอันดับแรกให้ดูคุ่นั้นเปอร์เซ็นการเสมอหรือชนะถ้าคู่ไหนมีเปอร์เซ็นเสมอให้แทงคู่ FIFA55 BNK แต่ถ้ามีเปอร์เซ็นชนะสูงให้วิเคราะห์ต่อไปเพิ่มเติมว่าจะยิงกันประมาณกี่ลูกที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ

ท่ า น ลู ก บ อ ล ลุ ก ก ล ม ๆ อ ะ ไ ร ก็ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ แ ล้ ว สำ ห รั บ เ ท ค นิ ค ง่ า ย ๆ ที่ เ ร า นำ ม า ฝ า ก กั น ห วั ง ว่ า จ ะ มี ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ เ ดิ ม พั น ที่ ชื่ น ช อ บ ใ น ก า ร แ ท ง บ อ ล ไ ม่ ม า ก ก็ น้ อ ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > >